• 08642225384
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
  • info@nabsys.ir

درباره ما

درباره ما

با ما آغازگر حرکت در مسیر تحول سازمان خود باشید.

ماموریت ما

شرکت تعاونی پیشگامان توسعه راهکارهای تفکر ناب به عنوان اولین مرکز تخصصی مدیریت و صنایع در منطقه ماموریت خود را تسریع فرایند ناب سازمانها از طریق در اختیار گذاشتن تجارب و دانش کارشناسان این مرکز در یک فرایند انتقال دانش و تجربه کاملا کاربردی و ارائه برنامه بهبود ویژه نیارهای سازمان ها می داند.

رویکرد ما

تبدیل دانش تئوریک به مهارت و ثروت