• 08642225384
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
  • info@nabsys.ir

مطالب آموزشی

Previous Next

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در سیستم تولید ناب، شناسایی و حذف اتلا فها در حلقه های جریان تولید، به منزلة رکن اصلی اجرای این سیستم محسوب میگردد. در این سیستم به منظور دستیابی به مزایای رقابتی، از طریق کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت در در فرایند تولید ، از یکسو به عقب برگشته و با زنجیرة تأمین ارتباط تنگاتنگ برقرار می گردد و از سوی دیگر به جلو رفته و با مشتریان پیوند و ارتباط ایجاد می شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اصطلاح " شش سیگمای ناب " برای توصیف یکپارچه سازی فلسفه های تولید ناب و شش سیگما به کار می رود ( Sheridan 2000).  نوشته های کمی در مورد یکپارچه سازی این مفاهیم هنگام جستجو  با " مدل رایج ، سازگاری نظری ، روش یا محتوای متقابل " وجود دارد ( Bendell 2006 ).

مفهوم شش سیگمای ناب بعنوان یک رویکرد جهت بهبود فرآیندها ، نسبت به بخش معینی از تحقیقات دانشگاهی به بلوغ رسیده است(Bendell 2006 ). می توان گفت که در عمل با همه ی تلاش ها برای اجرای کامل و جامع ابتکار شش سیگمای ناب ، باز هم پتانسیل کامل خود را متوجه نشده است (Smith 2003). این شکست برای حفظ یک تغییر نسبت بهبود مستمر می تواند به یک چیز نسبت داده شود ، فقدان تعهد مدیریت (Cusumano 1994 ; Kotter 1995). بطور خاص ، در مورد ادغام تولید ناب و شش سیگما ، دو رویکرد اغلب به طور مجزا (تکی) اجرا شده اند (Smith 2003) ، ایجاد خرده فرهنگ های تولید ناب و شش سیگما جهت ظهور درون سازمان که می تواند بدلیل تضاد منافع و کاهش منابع باشد( Bendell 2006 ).

شش سیگما فلسفه تولید ناب را تکمیل می کند  تا آنجاییکه ابزارها و فوت و فن برخورد با مسائل معینی که در طول سفر ناب شناسایی می شوند را ارائه می دهد : " ناب اختلالات را حذف می کند و یک استاندارد ایجاد می کند " (Wheat 2003).

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لجستيك ناب مفهومي جديد براي حذف ضايعات در زنجيره تامين است. رويكردي كه انتخاب شده است فرآيندهاي لجستيك را به منظور يافتن امكان بهبود آن بررسي ميكند و در صورت وجود مشكل كاري كه بايد انجام شود را مشخص ميكند. لازم به توجه است كه بكارگيري اصول ناب به اين مفهوم نيست كه كاركنان را ملزم به سختتر كار كردن و يا عمليات را اتوماتيزه كنيم.بلكه مفهوم آن طراحي فرآيندهاي مناسب است.

سازمانها ملزم به تغيير فرآيندهاي خود براي انطباق آن با خواسته هاي مشتري هستند. ظهور محصولات و خدمات جديد توليد كنندگان را مجبور به بهبود جريان و فرآيندهاي لجستيك و انطباق آن با شرايط جديد محيطي مي كند. بسياري از شرايط در مدت زمان طراحي جريان و فرآيندها و بكارگيري آنها در كارخانه تغيير ميكند. با تغيير خواسته هاي مشتري در زمان طراحي و ارائه محصول به بازار، اين مساله پيچيده تر ميشود. شركتها شروع طراحي از صفر را نشدني ميدانند، بنابراين نيازمنديهاي عملياتي و محدوديتهاي موجود را با ساختار فعلي طرح اضافه مي كنند. به علاوه، تيم طراحي از تغييراتي كه ساير تيمها در طرح ايجاد كردهاند آگاهي ندارد. بنابراين برخورداري از ابزارها و روشهايي براي رديابي تاثير تصميمات طراحي بر سطوح مختلف كاملا ضروري به نظر مي رسد. شركتها نيازمند ابزاري هستند تا به آنها در بازطراحي فرآيندها و جريان هايشان كمك كند. 

 

نظرات (0) کلیک ها: 8

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در بسیاری از نشریات ،مطالعات تحقیقاتی و مطالعات موردی وجود دارد، که  کاربرد موفقیت آمیز تفکر ناب در کسب و کار های مختلف خدماتی را نشان می دهد.اما در مقایسه با وسعت تولید ناب، ادبیات نسبتا اندک در پیاده سازی سرویس ناب موفق باقی مانده است.

بخش های مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش، بانکداری و امور مالی، خطوط هوایی و بخش دولتی دسته بندی های اصلی که در آن خدمات ناب اجرا شده است می باشد.در بخش مراقبت های بهداشتی ووماک و جونز در کتاب تفکر ناب خود پیشنهاد داد که ناب می تواند در بخش بهداشت و درمان با قرار دادن بیمار در مرکز توجه خدمات اعمال می شود، که آنرا می توان به عنوان گام اولیه برای ایجاد خدمات ناب در این بخش تفسیر کرد. (Womack & Jones, 1996).