ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

  •  از دهه 1970 به بعد،‌رقابت بر سر عواملي از قبيل عيوب صفر، تحويل به موقع، قيمت و سفارشي سازي هاي مربوطه افزايش يافته است (Piercy و Morgan، 1997).

  • لجستيك ناب مفهومي جديد براي حذف ضايعات در زنجيره تامين است. رويكردي كه انتخاب شده است فرآيندهاي لجستيك را به منظور يافتن امكان بهبود آن بررسي ميكند و در صورت وجود مشكل كاري كه بايد انجام شود را مشخص مي كند. لازم به توجه است كه بكارگيري اصول ناب به اين مفهوم نيست كه كاركنان را ملزم به سخت تر كار كردن و يا عمليات را مکانیزه كنيم.بلكه مفهوم آن طراحي فرآيندهاي مناسب است.

  • در سیستم تولید ناب، شناسایی و حذف اتلا فها در حلقه های جریان تولید، به منزلة رکن اصلی اجرای این سیستم محسوب میگردد. در این سیستم به منظور دستیابی به مزایای رقابتی، از طریق کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت در در فرایند تولید ، از یکسو به عقب برگشته و با زنجیرة تأمین ارتباط تنگاتنگ برقرار می گردد و از سوی دیگر به جلو رفته و با مشتریان پیوند و ارتباط ایجاد می شود.

  • در بسیاری از نشریات ،مطالعات تحقیقاتی و مطالعات موردی وجود دارد، که  کاربرد موفقیت آمیز تفکر ناب در کسب و کار های مختلف خدماتی را نشان می دهد.اما در مقایسه با وسعت تولید ناب، ادبیات نسبتا اندک در پیاده سازی سرویس ناب موفق باقی مانده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد