• 08642225384
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
  • info@nabsys.ir
  • این متن یک چک لیست برای ممیزی انبار و عملیات آن ارائه می دهد. ممیزی می تواند توسط یک فرد مستقل از داخل شرکت و یا توسط یک مشاور خارج از شرکت انجام شود.

  • داد ه هاي حاصل از انداز ه گيري، امروز بيش از هر زمان ديگري مورد کاربرد دارند. براي مثال، امروزه حدود کنترل آماري يك فرآيند با داد ه هاي حاصل از اندازه گيري- و يا آمارهايي که از آنها استخراج مي شود مقايسه مي گردند و تعيين مي شود که آيا فرآيند به تنظيم(هايي) نياز دارد يا خير.