• 08642225384
 • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
 • info@nabsys.ir
 • این متن یک چک لیست برای ممیزی انبار و عملیات آن ارائه می دهد. ممیزی می تواند توسط یک فرد مستقل از داخل شرکت و یا توسط یک مشاور خارج از شرکت انجام شود.

 • تولید ناب راهبردی در سطح سازمان جهت دستیابی به تعالی :

  •  بوسیله ایجاد ارزش (از دید مشتری)
  •  بوسیله ایجاد فرهنگ بهبود مستمر عملکرد و تلاش جهت حذف اتلاف منابع و زمان
  •  بوسیله ایجاد کیفیت بالا ، فرآیندهای پایدار و تاکید بر احترام به افراد در سازمان
  • در سیستم تولید ناب، شناسایی و حذف اتلا فها در حلقه های جریان تولید، به منزلة رکن اصلی اجرای این سیستم محسوب میگردد. در این سیستم به منظور دستیابی به مزایای رقابتی، از طریق کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت در در فرایند تولید ، از یکسو به عقب برگشته و با زنجیرة تأمین ارتباط تنگاتنگ برقرار می گردد و از سوی دیگر به جلو رفته و با مشتریان پیوند و ارتباط ایجاد می شود.