ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

مدير بازاريابي

معرفی شغل

مدير بازاريابي كسي است كه با تجزيه و تحليل، طرح ريزي، اجراء و كنترل برنامه هاي بازاريابي، زمينه انجام مبادلات مطلوب را با بازارهاي مورد نظر جهت دستيابي به اهداف سازمان فراهم كند.

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

توانايي تشخيص بازارهاي صنعتي و مصرفي
 • توانايي تشخيص مفاهيم بازاريابي آشنايي با انواع بازار و تفاوت ميان آنها
 • آشنايي با انواع تقاضا و ويژگي هاي آنها در بازارهاي صنعتي و مصرفي
 • آشنايي با شرايط خريد سازماني
 • آشنايي با مراكز خريد سازماني
 •  آشنايي با فرايند خريد سازماني (تداركات)
 • شناسايي اصول گام هاي خريد سازماني
 • آشنايي با فرايند تصميم گيري خريد در بازارهاي مصرفي
توانايي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابی
 • آشنايي با مفهوم چشم انداز و رسالت كسب و كار
 • آشنايي با مفهوم واحدهاي خودگردان شركت
 • آشنايي با زنجيره ارزش
 •  آشنايي با روش هاي تحليل رقابت
 •  شناسايي اصول تجزيه وتحليل صنعت و نيروهاي موثر بر رقابت
 • آشنايي با انواع راهبردهاي رقابتي
 •  آشنايي با الگوهاي تحليل عوامل داخلي و خارجي موثر بر راهبردها
 •  آشنايي با انواع سطوح راهبرد در سازمان
 • آشنايي با اهداف بلند مدت و كوتاه مدت
 •  آشنايي با خط مشي ها و رويه هاي سازمان
 • شناسايي اصول طراحي برنامه استراتژيك بازاريابي
توانايي انجام تحقيقات بازار و تحليل بازار بالقوه
 • آشنايي با اهميت تحقيقات بازار
 •  آشنايي با حوزه هاي انجام تحقيقات بازار
 •  آشنايي با فرايند انجام تحقيقات بازار
 •  آشنايي با ارتباط ميان تحقيقات بازار و سيستم هاي اطلاعاتي بازاريابي
 •  شناسايي اصول تجزيه و تحليل بازار مشتريان بالقوه
توانايي تشخيص رفتار مصرف كننده
 • آشنايي با طبقه بندي مشتريان
 • آشنايي با عوامل موثر بر رفتار مشتري
 •  آشنايي با ابعاد اصلي تحليل مصرف كننده و ارتباط ميان آن ها
 • آشنايي با سطوح تحليل مصرف كننده
 • آشنايي با فرايند تصميم گيري خريد مصرف كننده
 • شناسايي اصول رفتار مصرف كننده
توانايي مديريت محصول 
 • آشنايي با آميخته محصول
 •  آشنايي با مديريت آميخته محصول
 •  آشنايي با عوامل موثر بر تعيين آميخته محصول
 •  شناسايي اصول تجزيه و تحليل خط توليد محصول
 •  شناسايي اصول قيمت گذاري آميخته محصول
 •  آشنايي با اهميت بسته بندي و برچسب زدن و ضمانت محصول
 •  شناسايي اصول تجزيه و تحليل منحني عمر محصول
 •  آشنايي با استراتژي هاي بهبود عملكرد محصول
 •  آشنايي با راهبردهاي ايجاد تمايز در محصول
 •  آشنايي با انواع فرايندهاي برنامه ريزي محصول جديد
 •  آشنايي با فرايند توسعه محصولات جديد
 •  آشنايي با روش هاي سازماندهي فعاليت توسعه محصول جديد
 • آشنايي با فرايند نفوذ و پذيرش محصول جديد در بازار

  توانايي ايجاد استراتژي ها و برنامه هاي قيمت گذاری

 • آشنايي با روش هاي تعيين قيمت
 •  شناسايي اصول تعيين قيمت (بازار- محصول)
 •  آشنايي با فرايند قيمت گذاري
 • شناسايي استراتژي هاي قيمت گذاري خدمات
 •  آشنايي با انواع نقش هاي قيمت در
 • آشنايي با عوامل موثر بر تعيين استراتژي قيمت گذاري
 •  آشنايي با انواع سياست هاي موثر بر تعيين قيمت
 •  آشنايي با قيمت گذاري مرحله عمر محصول
 •  آشنايي با روش هاي قيمت گذاري غير اخلاقی
توانايي طراحي و مديريت شبكه توزيع
 • آشنايي با ابعاد و وظايف كانال توزيع
 •  آشنايي با وظايف واسطه ها در كانال توزيع
 •  شناسايي انواع كانال هاي توزيع
 •  آشنايي با وسعت كانال توزيع
 •  شناسايي اصول مديريت توزيع فيزيكي
 •  شناسايي اصول طراحي ساختار و سازماندهي كانال توزيع
 •  شناسايي عوامل موثر در انتخاب كانال توزيع
 •  شناسايي اصول مديريت روابط در كانال توزيع
 • شناسايي اصول انسجام شبكه توزيع
 •  شناسايي اصول روش هاي حل تعارض در كانال توزيع
توانايي مديريت واحد بازاريابي و فروش
 • شناسايي روش هاي سازماندهي واحد بازاريابي (محصول ، مشتري،جغرافيايي، تركيبي)
 •  آشنايي با اهداف و استراترژي هاي واحد بازاريابي و فروش
 •  آشنايي با راهبردهاي سازماندهي نيروي فروش
 •  آشنايي با راهبردهاي تعيين اندازه نيروي فروش
 •  شناسايي اصول مديريت نيروي فروش
 • آشنايي با انواع روش هاي بازاريابي مستقيم
 •  آشنايي با ملزومات اجراي بازاريابي مستقيم

توانايي كنترل فعاليت هاي بازاريابي سازمان

 • آشنايي با بازاريابي داخلي سازمان
 •  آشنايي با مسئوليت هاي اجتماعي
 •  شناسايي اصول كنترل استراتژيك فعاليت هاي بازاريابي

توانايي مديريت خرده فروشي و عمده فروشي

 • آشنايي با انواع خرده فروشان
 •  آشنايي با بازاريابي عمده فروشي
 •  شناسايي اصول مديريت عمده فروشي و خرده فروشي
توانايي تشخيص مفاهيم بازاريابي

 • آشنايي با مفهوم بازاريابي
 • آشنايي با اصطلاحات مربوط به بازاريابي
 • آشنايي با اهميت بازاريابي
 • آشنايي با آميخته بازاريابي
 • آشنايي با اهداف نظام بازاريابي
 • آشنايي با ابعاد بازاريابي
 • آشنايي با فلسفه هاي بازاريابي
 • آشنايي با چالش هاي بازاريابي
 • آشنايي با وظايف مدير بازاريابي
 • آشنايي با انواع محيط بازاريابي
 • شناسايي اصول تشخيص مفاهيم بازاريابي
توانايي تشخيص مسائل اخلاقي در بازاريابی
 • آشنايي با عوامل موثر بر اجراي اصول اخلاقي در بازار يابي
 • آشنايي با ارتباط ميان استراتژي بازاريابي و اصول اخلاقي
 • آشنايي با اصول اخلاقي در تحقيقات بازاريابي
 • آشنايي با اصول اخلاقي در قيمت گذاري
 • آشنايي با اصول اخلاقي در مديريت نيروي فروش
 • آشنايي با اصول اخلاقي در استراتژي تبليغات
 • شناسايي اصول تشخيص مسائل اخلاقي در بازاريايي

توانايي تشخيص سيستم هاي اطلاعات بازاريابی

 • آشنايي با انواع سيستم اطلاعات بازاريابي
 •  آشنايي با سيستم اطلاعات داخلي و بازاريابي هوشمند
 • آشنايي با انواع منابع اطلاعاتي بازار
 •  آشنايي با انواع پايگاه هاي اطلاعاتي
 •  آشنايي با فرايند اجراي داده كاوي
 •  آشنايي با ارتباط ميان مديريت دانش و بازاريابي
 •  شناسايي اصول ايجاد بانك اطلاعاتي مشتري

 

توانايي ايجاد فرهنگ مشتري مداری

 • آشنايي با فرهنگ دروني سازمان و عوامل موثر بر آن
 •  آشنايي با ارزش درك شده توسط مشتري
 • (TQM) شناسايي مديريت كيفيت جامع
 • (CRM) شناسايي مديريت ارتباط با مشتري
 • (CSM) شناسايي مديريت رضايت مشتري
 • شناسايي اصول كاهش نارضايتي در مشتري
 • شناسايي اصول ايجاد وفاداري در مشتري

توانايي تقسيم بندي بازار

 •  آشنايي با تقسيم بندي بازار
 •  آشنايي با سطوح تقسيم بازار
 •  آشنايي با الزامات تقسيم بندي بازار( صنعتي، مصرفي)
 •  آشنايي با معيارهاي تقسيم بندي بازار( صنعتي، مصرفي)
 • آشنايي با شيوه هاي تقسيم بندي بازار( صنعتي، مصرفي)
 •  آشنايي با استراتژي انتخاب بازار هدف
 •  آشنايي با روش هاي ارزيابي بخش هاي بازار
 •  آشنايي با انواع راهبردهاي موضع يابي (صنعتي، مصرفي)
 •  آشنايي با روش هاي سنجش اثر بخشي راهبرد موضع يابي
 • شناسايي اصول تقسيم بندي بازار

توانايي بازاريابي خدمات 

 • آشنايي با ماهيت خدمات
 •  آشنايي با آميخته خدمات
 •  آشنايي با راهبردهاي بازاريابي مورد استفاده شركت هاي خدماتي
 •  آشنايي با ابعاد كيفيت خدمات
 •  شناسايي اصول مديريت كيفيت خدمات
 •  شناسايي اصول مديريت نام تجاري خدمات
 •  آشنايي با خدمات پس از فروش محصول

توانايي مديريت راهبرد نام تجاري

 • آشنايي با مفهوم نام تجاري
 •  آشنايي با نقش نام هاي تجاري
 •  آشنايي با روش هاي تعيين ارزش نام تجاري
 •  آشنايي با راهبردهاي تعيين نام تجاري
 •  آشنايي با راهبردهاي توسعه و تقويت نام تجاري
 •  آشنايي با روش هاي ارزيابي نام تجاري
 •  آشنايي با استراتژي هاي تمايز نام تجاري
 •  شناسايي اصول مديريت راهبرد نام تجاري

توانايي مديريت فعاليت ترويجي

 • آشنايي با تبليغات
 •  شناسايي اصول طراحي برنامه هاي تبليغاتي
 •  آشنايي با پيشبرد فروش
 •  شناسايي اصول طراحي پيشبرد فروش
 •  شناسايي اصول ارزيابي اثر بخشي برنامه هاي پيشبرد فروش
 •  آشنايي با روابط عمومي
 •  شناسايي اصول اجراي برنامه روابط عمومي
 •  آشنايي با فروش شخصي
 •  شناسايي اصول و قواعد فروش شخصي
 •  آشنايي با ارتباطات منسجم بازاريابي
 •  شناسايي اصول انتخاب كانال هاي ارتباطي
 • شناسايي اصول انتخاب آميخته ارتباطات بازاريابي
 •  شناسايي اصول طراحي برنامه ارتباطات منسجم بازاريابي

توانايي تشخيص مديريت زنجيره تامين و پشتيباني

 • آشنايي با مفاهيم بنيادي زنجيره تامين
 • آشنايي با مديريت زنجيره تأمين
 •  آشنايي با اهميت اطلاعات و مديريت تداركات در زنجيره تامين
 • آشنايي با روش هاي ارائه خدمات به مشتريان در زنجيره تأمين
 •  آشنايي با روش هاي ايجاد يكپارچگي در زنجيره تأمين
 •  شناسايي اصول ايجاد يكپارچگي در زنجيره تأمين
 •  آشنايي با وظايف پشتيباني در زنجيره تأمين

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد