ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

کارمند امور اداری

معرفی شغل

کارمند امور اداری شغلی است در حوزه اداری که شایستگی هایی از قبیل ارتباط موثر با واحدهای سیستم جاری و ارباب رجوع ، استفاده از قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، صدور احکام و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، گزارش نویسی و مکاتبات اداری ، تهیه آمار و اطلاعات  پرسنلی ، کنترل ورود و خروج نیروی انسانی ، حفظ اسناد و امحاء اوراق زائد را دارا می باشد و با مشاغلی نظیر کارگزین و مسئول امور پرسنلی ، مسئول امور اداری ، کارشناس امور اداری ، مسئول و کارمند دبیر خانه ، مسئول امور مالی و مسئول حقوق و دستمزد در ارتباط می باشد.

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

استفاده از قانون کار در اشتغال ، حقوق و مزایا
 • مشمولین قانون کار
 • شرایط و اصول اساسی انعقاد قرار داد کار
 • حق السعی و اقلام تشکیل دهنده حقوق و دستمزد
 • قوانین شرایط کار کارگران و تعهدات کارفرما
 • معیارهای به کارگیری قوانین  مربوط به آموزش و اشتغال
 • تعلیق ، خاتمه و قوانین جبران خسارت و مزایای پایان کار
 • ضوابط و روشهای اجرایی انعقاد قرار داد پرداخت پاداش افزایش تولید
 • شرایط ارجاع کار اضافی به کارکنان و محاسبه نرخ اضافه کار
 • شرایط و ضوابط ماموریت کارکنان و محاسبه نرخ ماموریت
 • معیارها و ضوابط ارائه خدمات رفاهی به کارکنان
 • اهداف و اصول کاربردی قوانین هیات تشخیص و مراجع حل اختلاف
انجام امور استخدامی و تشکیل پرونده پرسنلی
 • انواع استخدام و شیوه های جذب و تامین نیروی انسانی
 • معیارهای جذب و تامین نیروی انسانی بر اساس قوانین مربوطه
 • چگونگی تهیه و تنظیم آگهی استخدامی
 • منابع تامین نیروی انسانی و ضوابط مربوط
 • قوانین و ضوابط آزمون ، گزینش و مصاحبه های استخدامی
 • بخشنامه ها و ضوابط به تسهیلات حمایتی و استخدامی ایثارگران
 • انواع اسناد و مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده استخدامی
 • مراکز و مراجع استعلام صحت و سقم مدارک ارائه شده
 • ضوابط تنظیم مستندات و اخذ تاییدیه های مربوطه
تهیه گزارش و نگارش مکاتبات اداری و پرسنلی
 • اهمیت و نقش مکاتبات اداری
 • انواع نامه ها نوشته ها و گزارشهای اداری
 • اجزا و ارکان نامه ها و گزارشهای اداری
 • ضوابط مورد عمل در تدوین و تنظیم نامه های اداری داخلی و خارجی
 • مراحل تهیه  نامه ها و گزارشهای اداری به طور کار بردی
 • معیارهای نشانه گذاری در نگارش مکاتبات اداری
 • مراحل ویرایش نوشته های اداری
 • نحوه تایپ نامه های اداری
کنترل ورود و خروج نیروی انسانی
 • مقررات و آئین نامه های حضور و غیاب
 • مدت زمان کار ، مرخصی ها ، تعطیلات و ساعت ورود و خروج
 • انواع برگه های مجاز ورود و خروج نیروی انسانی
 • انواع دفاتر و فرمهای گزارش حضور و غیاب
 • ویژگیها  و خصوصیات نرم افزار حضور و غیاب
 • روشهای تنظیم کارت ساعت الکترونیکی و صدور کارت ورود و خروج
 • شیوه های گزارش گیری و استخراج اطلاعات از سیستم
 • ضوابط و اصول کاربردی کنترل کارکرد ماهانه


ایجاد ارتباط موثر با واحدهای سیستم جاری و ارباب رجوع
 • اهمیت و ضرورت ارتباطات موثر سازمانی
 • ارکان ، عناصر و انواع ارتباط
 • معیارهای برقراری ارتباط موثر
 • مجاری ارتباطی سیستم جاری
 • موانع و سدهای ارتباطی سیستم جاری
 • تشکیلات و شرح و ظایف واحدها و سیستم جاری
 • قوانین و مقررات سیستم جاری
 • مفاد مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
 • روشهای رایج مستند سازی و نحوه شفاف سازی ارائه
 • خدمات به ارباب رجوع ( فلوچارت ، دیاگرام ، DFD)
استفاده از قوانین و مقررات تامین اجتماعی در امور بیمه ، رفاهی و بازنشستگی
 • نحوه به کارگیری قوانین و مقررات تامین اجتماعی
 • کلیات حقوق بیمه شدگان
 • وظایف کارفرما در تامین اجتماعی
 • وظایف کارگر در تامین اجتماعی
 • مزایای بیمه در معالجات
 • شرایط و ظوابط پرداخت غرامت ناشی از حوادث کار
 • شرایط و ضوابط پرداخت غرامت ایام بیماری و بارداری
 • شرایط و ضوابط بازنشستگی و از کار افتادگی
 • شرایط و ضوابط پرداخت هزینه ازدواج و عائله مندی

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و صدور احکام

 • معیارهای تشخیص آئین نامه های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
 • ضوابط ووظایف کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
 • مراحل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
 • معیارهای تطبیق کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل
 • ضوابط استمرار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل (نحوه صدور احکام ارتقاء ، جذب ، مزد سنوات ، تنزل گروه )
 • ضوابط بکارگیری رایانه در محاسبات و صدور احکام

تهیه آمار و اطلاعات نیروی انسانی

 • تعاریف و مفاهیم اصولی علم آمار و اطلاعات
 • انواع دسته بندی داده ها و جداول فراوانی
 •  معیارهای تنظیم و تکمیل آمار پرسنلی به تفکیک نرم افزارهای اداری در آمار ( اکسل و اکسز)
 • شیوه های تفکیک و کلاسه نمودن آمار و اطلاعات
 • انواع فرمها و دفاتر آماری
 • انواع نمودارها و جداول آماری
 • ضوابط تهیه جداول آماری و نحوه ترسیم نمودارهای آماری
 • روشهای بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد