ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

کنترلر کیفیت

معرفی شغل

کنترلر کيفيت شغلي است در حوزه مديريت و صنايع ه قادر به تعيين سطوح کيفيت و مرغوبيت کالا - بازرسي مواد و قطعات و جريان توليد نمونه گيري از مواد و قطعات و کنترل کيفيت آنها تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار Mini tab برآورد هزينه کنترل کيفيت و ارزيابي مديريت کيفيت بر بهره وري مي باشد. اين شغل با مشاغلي چون مدير کنترل کيفيت و مدير توليد در ارتياط مي باشد.

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

تعیین سطح کیفیت و مرغوبیت کالا

 • مشخصات طراحی
 • کیفیت طراحی
 • کیفیت تولید
 • مشخصات کالا: وزن، اندازه و رنگ و طرز کار و...
 • عوامل موثر در کیفیت طراحی: مشخصات کالا- امکانات تولید- مواد اولیه- هزینه تمام شده و قابلیت اطمینان
 • وندالیزم استفاده یا بد استفاده کردن از محصول و کالا

نمونه گیری از مواد و قطعات و کنترل کیفیت انها 

 • روش نمونه گیری مورد قبول ( تک مرحله ای- دو مرحله ای- چند مرحله ای- مستمر)
 • روش نمونه گیری بر اساس حداقل هزینه
 • منحنی مشخصات عملیاتی
 • ریسک تولید کننده
 • ریسک مصرف کننده
 • سطوح کیفیت
 • سطوح قبول کیفیت
 • درصد خرابی
 • نرخ بحرانی یا نسبیت حساسیت
 • قانون احتمالات شرطی
 • توزیع پواسن

 

برآورد هزینه های کنترل کیفیت

 • روش های ارزیابی اقتصادی سیستم خای نمونه برداری
 • شاخص های ارزیابی هزینه تولید
 • شرایط استفاده از بازرسی صد در صدی
 • روش متوسط کیفیت خروجی
 • انواع نمودارهای کنترل( متغییر- وصفی)

بازرسی مواد و قطعات و جریان تولید

 • انواع اندازه گیری
 • مدل های کنترل کیفیت
 • انواع بازرسی
 • مراحل بازرسی
 • عوامل موثر در بازرسی جریان یا خط تولید
 • عوامل موثر در انتخاب نقاط بازرسی

تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار minitab


 • داده های آماری
 • عملکرد نرم افزارminitab( آمار توصیفی-رگرسیون- آنالیز واریانس- طراحی آزمایش- نمودارهای کنترل)
 • پنجره data
 • پنجره session
 • پنجره project manager
 • پوشه ها-report- graft- history-pool
 • منوهای اصلی در minitab
 • روش محاسبه احتمالات درminitab
 • روش تولید تصادفی با استفاده ازminitab
 • روش ایجاد نمونه های تصادفی از توزیع های گسسته با minitab
 • روش رسم نمودار علت و معلول با استفاده ازminitab
 • روش رسم نمودار پارتو باminitab
 • روش رسم نمودار کنترل باminitab

ارزیابی مدیریت کیفیت بر بهره وری

 • شاخص های بهره وری
 • چرخه کیفیت
 • شاخص ارزیابی بازده
 • نسبت کیفیت به بهره وری
 • اجزای کیفیت( عملکرد- ویژگی- قابلیت اطمینان- تطابق دوام- زیبایی و ایمنی)
 • اجزای کیفیت از دیدگاه مشتری( زمان- کامل بودن- رفتار کارکنان-ثبات- در دسترس بودن- پاسخگویی)
 • اجزای کیفیت از دیدگاه تولیدکنندگان( قابلیت فرآیند تولید آموزشی و نظارت بر کارکنان- مواد اولیه- کنترل های اعمال شده)
 • اصول 14گانه دمینگ
 • اصول مدیریت کیفیت جامع
 • حلقه های کنترل کیفیت
 • گام های حل مسئله به روش حلقه کیفیت( انتخاب موضوع- تعیین هدف- برنامه ریزی فعالیتها- تجزیه و تحلیل علت ها- بررسی نتایج)
 • انواع روشهای بیان مشکلات کیفی( نمودار پارتو- نمودار جریان فرآیند-نمودار پراکنش- نمودار کنترل آماری فرآیند- نمودار علت و معلولی یا استخوان ماهی)

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد