ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

مدیر منابع انسانی

معرفی شغل

مدير منابع انساني شغلي است در روزه امور اداري که شايستگي هايي از قبيل تجزيه و تحليل شغل، کارمند يابي آموزش دادن به کارکنان ، ارزيابي عملكرد ، تخصيص دستمزد و پاداش و ايجاد محيطي سال و منصفانه براي کارکنان سازمان را دارا مي باشد و با مشاغل مدير امور اداري در ارتباط مي باشد .

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

طراحي و تحليل شغل
آشنایی با :اهداف و ضرورت طراحي و تحليل شغل ،خصوصيات بنيادي طراحي شغل،روشهاي طراحي شغل،روشهاي تحليل شغل
کارمنديابي , انتخاب و جذب نيروي انساني
آشنایی با :مقاصد و اهميت کارمند يابي در مديريت منابع انساني،اجزاي فعاليت کارمند يابي،منابع و روشهاي کارمند يابي،مراحل گزینش،ابزار روشهاي گرد آوري اطلاعات
ارزشيابي عملكرد مديريت امور کارکنان
آشنایی با :اهداف و اهميت ارزيابي عملكرد،فرايند و مراحل ارزيابي عملكرد،انواع روشهاي ارزيابي عملكرد،خطاها و دشواريهاي ارزيابي عملكرد
برنامه ريزي مديريت منابع انساني
آشنایی با :اهداف و اهميت برنامه ريزي منابع انساني،مراحل برنامه ريزي منابع انساني،روشهاي برنامه ريزي منابع انساني،روشهاي آماري پيش بيني نيازهاي منابع انساني
آموزش و توسعه نيروي انساني
آشنایی با :اصول وفوايد فرايند آموزش شغلي،مراحل تدوين يك برنامه آموزش شغلي،روشهاي مختلف نياز سنجي آموزشي،روشهاي آموزش کارکنان
تعيين سيستمهاي حقوق و دستمزد
آشنایی با :مقاصد و اهميت نظام پرداخت ،اجزي نظام پرداخت،مراحل تعيين ميزان پرداخت،انواع نظامهاي پرداخت،انواع برنامه هاي حمايتي

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد