ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

مدیر تضمین کیفیت

معرفی شغل

شغلي است در حوزه مديريت و صنايع و شايستگي هايي از قبيل تعيين خواسته هاي مشتري ، تعيين اهداف كيفيت ،
مديريت فرآيند مشتري ، انجام مميزي و مديريت بهبود محصول را دارا مي باشد و با مشاغلي نظير مدير مميزي ها ،
مدير كارخانه ، مدير توليد و مدير عامل در ارتباط است

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

توانایی تعیین خواسته های مشتریان

الگوهای بازار،ارکان بازار،انتظارات مشتریان در خصوص مشتریان محصول،خدمات مورد انتظار مشتری

توانایی مدیریت فرآیندها

مبانی و مفاهیم فرآیندگرایی،مشخصات فرآیندها،توالی و تعامل فرآیندها،پایش و اندازه گیری فرآیندها

توانایی مدیریت ممیزی ها و خودارزیابی ها

اهداف و دامنه کاربرد ممیزی ها،روشهای ممیزی و خود ارزیابی،نحوه جمع بندی نتایج ممیزی و تحلیل آنها،فرصتهای بهبود و ارتقا اهداف

توانایی تعیین اهداف و راهبرد های کیفیت

برنامه ریزی استراتزیک،اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و راهبردی،برنامه ریزی اهداف،کنترل و ارتقا اهداف

توانایی مدیریت بهبود محصول

عوامل موثر بر کیفیت محصول ،عوامل موثر بر بهبود سیستم ها و روش ها،توسعه منابع انسانی،توسعه زیرساختها،بهبود خدمات

توانایی مدیریت فرآیند مشتریان

روش های اندازه گیری رضایت مشتریان ،روش های رسیدگی به شکایات مشتریان،نحوه تحلیل رویکرد محصول نامنطبق،روشهای حفظ و توسعه ارتباط با مشتریان

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد