ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات

معرفی شغل

. اين شغل داراي شايستگي هايي از جمله سازماندهي امور فني- مديريت فني- بهره وري سيستم هاي نت - نگهداري و تعميرات بر اساس قابليت - اطمينان)RCM - )استقرار فرايند نگهداري و تعميرات بهره ور فراگیر)TPM - )انجام محاسبات فني و اقتصادي در مهندسي نت - بازرسي هاي فني و تعميرات پيشگيري PM-سازماندهي امور فني - مديريت فني مي باشد . اين شغل با مشاغلي  همچون مدير توليد و مهندسي صنايع و سيستم و اپراتور توليد و سرپرست انبار در ارتباط است.

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

سازمان دهی امور فنی

 • مبانی شناسایی محیط کار
 • مبانی تقسیم  بندی کارخانجات از نظر روش های تولید
 • انواع مختلف سازمانهای نت( متمرکز- نیمه متمرکز- مختلط)
 • مزایا و نارسایی های انواع سیستم های متمرکز و نیمه متمرکز
 • خصوصیات یک  سیستم نت در یک سازمان ممتاز
 • روش های برنامه ریزی بازدیدهای فنی
 • سطوح مختلف بازدیدهای فنی
 • مبانی تهیه شناسنامه برای ماشین آلات
 • مبانی شماره گذاری( کد گذاری) تجهیزات

نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان

 • تعریف rcm
 •  تاثیر اجرای تکنیک rcm در سازمان
 • موانع پیاده سازی rcm در ایران و راهکارهای احتمالی
 • فعالیت های استاندارد در rcm
 • الگوی rcm

محاسبات فنی و اقتصادی در مهندسی نت

 • توزیع نسبی زمان
 • توزیع عمر
 • توابع توزیع مورد استفاده در محاسبات نگهداری و تهمیرات
 • شاخصه های سرعت لحظه ای خرابی
 • شاخصه های چرخه عمر سیتم های صنعتی
 • مبانی کنترل موجودی انبار قطعات یدکی
 • کاربرد اقتصاد مهندسی در نت
 • فرضیات تئوری صف
 • ساختار سرویس رسانی
 • فرمولهای صف
 • قابلیت اطمینان و شاخص های ارزیابی

بازرسی های فنی و تعمیرات پیشگیری pm

 • مشخصه های تعمیرات و انواع آن
 • سطوح مختلف بازدیدهای فنی
 • روش های برنامه ریزی بازدیدهای فنی
 • فرم پیشگیری
 • فرم سالیانه پیشگیری
 • برنامه هفتگی
 • فرم مشخصات کار پیشگیری
 • فرم گزارش بازرسی
 • کارکرد کامپیوتر در امور تعمیرات پیشگیری
 • برنامه های روغنکاری

استقرار فرایند نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر(tpm)

 • تاریخچه tpm
 • ارکان tpm
 • اثرات اجرای tpm روی بهره وری کل تجهیزات
 • تکنیک tpm
 • مراحل اجرای tpm در سازمان

مدیریت فنی در تعمیر و نگهداری

 • زیانهای ناشی از عدم وجود سیستم نت در کارخانجات ایران
 • علل وجود نارسایی در امور نت در کارخانجات ایران
 • تعریف سیستم
 • اهداف مدیریت فنی
 • جایگاه امور مدیریت فنی در صنایع
 • امور فنی در نمودارهای سازمانی
 • بخش های اصلی تشکیل دهنده امور مدیریت فنی
 • فعالیت های بخش اجرایی نت
 • نقش بخش مهندسی در امور مدیریت فنی
 • مبانی تبادل اطلاعات بین مدیریت فنی و سایر بخش ها 

بهره وری سیستم های نت

 • شاخص های عملکرد نت
 • داده های مورد نیاز بهره وری
 • ستاده های مورد نیاز بهره وری
 • چرخه نت

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد