ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

مدیر تولید

معرفی شغل

شغلي است در حوزه مديريت صنايع كه در آن فعاليتهايي از قبيل برنامه ريزي ، سازماندهي و نظارت بر عمليات توليدي ،
برنامه ريزي و كنترل فعاليتها ، استفاده از ظرفيت در اختيار و جذب شده ، نظارت بر عمليات توليدي ، گزارش نويسي و
مديريت واحد توليد انجام مي شود و با مشاغل مديريت كارخانه ، مديرمنابع انساني ، مدير مالي ، طراحي و مهندسي و
كنترل كيفيت در ارتباط مي باشد .

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

توانایی سرپرستی، مدیریت و اداره مجموعه تولید

 •  مبانی مدیریت و سازماندهی
 • سرپرستی و تقسیم کار
 • آیین نامه های شغلی و حفاظت کار

 

توانایی برنامه ریزی و کنترل فرایندها

 •  انواع روش های برنامه ریزی و کنترل مواد
 • انواع روش های زمان سنجی و کنترل تولید
 • بهره وری و ارزیابی عملکرد

توانایی تنظیم و استفاده از گزارشات تولیدی

 •  انواع شیوه های گزارش نویسی و تنظیم گزارش کار
 • فنون آماری
 • شیوه های نگارش و مکاتبات اداری
 • نرم افزار تحلیل آماری spss

 

توانایی تخصیص منابع

 •  انواع فرایندهای تولید محصول یا خدمات و برقراری توالی فرایندها
 • ظرفیت ایستگاه های کاری و بالانس بودن خط
 • انواع روش های تخصیص منابع متناسب با محصول

توانایی استفاده از ظرفیت در اختیار و جذب شده

 •  انواع روش های تحلیل ظرفیت
 • انواع ایستگاه های کاری و گروه های کاری
 • انواع منابع مورد نیاز تولید و در اختیار شامل نیروی انسانی، مواد، فضا

توانایی نظارت و کنترل عملیات تولیدی 

 • انواع سیستم های تولیدی( پیوسته- گسسته)
 • شیوه های ارزیابی و کنترل عملکرد

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد