ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

مدیریت دانش و اطلاعات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نوآوری امروزه به عنوان یک هدف کلیدی غیرمالی شرکت، و به عنوان مقوله ای کلیدی جهت ارزیابی عملکرد سازمان به حساب می آید.شرکتها سالانه میلیاردها دلار جهت نوآوری هزینه مینمایند. بااینوجود بخش مهمی از این فرآیند مهم اغلب مورد فراموشی و عدم توجه قرار میگیرد که آنهم سنجش صحیح نوآوری است. شرکتهای اندکی فعالیتهای نوآورانهشان را در کنار دیگر مقوله ها به دقت موردسنجش و ارزیابی قرار میدهند، که دلیل این امر وجود مدلهای متفاوت سنجش نوآوری در تحقیقات تجربی میباشد که خود مانعی است برای یک رویکرد پایدار در عوامل پیشران و نتایج نوآوری. بنابراین، جهت معرفی یک مدل جامع در این پژوهش 6 مدل سنجش نوآوری در مقالات مختلف که مدل سنجش نوآوری برای سازمان معرفی نمودهاند را موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس مرور و مقایسه مدلهای سنجش نوآوری انتخابشده، مدلی جامع جهت سنجش نوآوری در مطالعات آینده سازمان ارائهشده است، که در این مدل شاخص هایی جهت سنجش نوآوری و عوامل موثر در سازمان معرفی شده است.


کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد