ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

بررسی و ارزیابی مخاطرات محیط کار به روش FMEA

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 ايمني يکي از مهم ترين اولويت ها و دغدغه ها جهت توسعه تمام شرکت های خدماتي و يا تولیدی است. تجزيه وتحلیل خطا و آثار آن FMEA نامیده مي شود؛ که در اين مقاله از اين روش به عنوان ابزاری جهت شناسايي، ارزيابي، پیشگیری، حذف و يا کنترل علل و اثرات خطرات بالقوه در يک سیستم، فرآيند و يا خدمت، پیش از آنکه محصول يا خدمت نهايي به دست مشتری برسد، استفاده مي شود.

 محور تلاش اساسي مهندسي صنايع را مي توان در گسترش برنامه هايي جهت کاهش هزينه ها و بهره برداری بهینه از امکانات موجود و عوامل تولید خلاصه نمود و همچنین سعي دارند با شناسايي حوادث و پیشگیری از رخداد آن، از خسارات وارده به شرکت و هزينه های اضافي جلوگیری به عمل آورند. در ابتدا به تعريف حادثه مي پردازيم. حادثه به هر رويداد برنامه ريزی نشده ای که منجر به جراحت فرد و يا وارد آمدن خسارت به تجهیزات شود، گفته مي شود. هرروزه هزاران حادثه در کارخانه ها رخ مي دهد. اشتباهات کارگران، تجهیزات معیوب، نحوه انبار کردن نادرست و محیط کاری نامناسب علت اصلي بروز حوادث است. به کمک بررسي حادثه مي توان مشخص نمود که حادثه چرا و چگونه به وقوع پیوسته و نحوه به وقوع پیوستن آن به چه صورت بوده است تا اينگونه از بروز اتفاقات مشابه و يا حوادث خطرناک تر پیشگیری به عمل آيد.

مراحل انجام روشFMEA

1-جمع آوری اطلاعات مربوط به فرآيند: مکاني که در آن ارزيابي ريسک انجام مي شود، بايد کاملاً شناسايي و نحوه فعالیت ها و فرآيندها به دقت بررسي شود.

-2 تعیین خطرات بالقوه: تمام خطرات محیطي، تجهیزاتي، انساني و غیره که ايمني را تهديد مي کند بايد در نظر گرفته شود همچنین حالات هر خطر نیز بايد مورد تجزيه وتحلیل قرار گیرد.

-3 بررسي اثرات هر خطر: اثرات هر خطر، اثرات احتمالي هستند که بر ايمني افراد تأثیر مي گذارند. اثرات خطر مي توانند مانند:

آتش سوزی، مسمومیت، شکستگي، آسیب های مفصلي و غیره باشد.

-4 تعیین علل خطر: شناخت کافي از محدوده مورد ارزيابي، ميتواند کمک فراواني برای شناسايي علل به وجود آمدن خطر باشد.

-5 چک کردن فرآيندهای کنترل: به منظور ارزيابي بهتر خطرات صورت مي گیرد. بررسي برگه های عملیات ازجمله اين کاره است.

-6 تعیین نرخ وخامت: وخامت خطر يا میزان جديد بودن اثر خطر بالقوه بر افراد است. برای اين وخامت شاخص های کمي وجود دارد که برحسب مقیاس 1 تا 10 بیان مي گردد.

 

 

 

7-احتمال وقوع خطر: احتمال وقوع خطر مشخص مي کند که يک علت بالقوه خطر با چه احتمالي رخ مي دهد. احتمال رخداد، مبنای 1 تا 10 سنجیده مي شود

 

 

  

8-نرخ احتمال کشف خطر: احتمال کشف توانايي پي بردن به خطر قبل از رخداد آن است.

9- محاسبهPRN: عدد اولويت ريسک حاصلضرب سه عدد نرخ وخامت

RPN = serverity × occurance × detection

Serverity = نرخ وخامت

Occurance =احتمال رخداد

Detection = احتمال کشف

عدد اولويت ريسک عددی بین 1 تا 1000 خواهد بود. برای اعداد ريسک بالا، جهت پايین آوردن اين عدد از طريق اقدام اصلاحي، صورت مي پذيرد.

10- آيا اصلاح نیاز است؟

در اين مرحله خطرات را بر اساس عدد اولويت ريسک، رتبه بندی مي کنیم.

توجه: خطراتي که دارایRPN بیشتر از 100 هستند يا شدت اثر و احتمال رخداد بیشتر از 7 دارند و يا دارای حداقل يک عدد 10 هستند به اقدام اصلاحي نیاز دارند

11- اقدامات اصلاحي و پیشنهادی: اين اقدامات بايد در جهت اهداف زير وضع و انجام گردند:

الف – حذف علل ريشه ای خطر

ب – کاهش وخامت اثر خطا

ج – افزايش احتمال کشف خطر در فرآيند

د – افزايش رضايت کاری کارکنان از وضعیت ايمني

-12 تعیین مسئولیت و وظايف :

سازمان بايد مسئول هر يک از اقدامات اصلاحي را مشخص و ثبت نمايد. نتايج اقدامات انجام شده باید به گروه  FMEAگزارش شود.

13- اقدامات بايد به طور مؤثر پیاده شده و اين نکته در نظر گرفته شود که بايد اين اقدامات ارزيابي شوند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد