مدلسازی و شبیه سازی سیستم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شبیه سازي مجموعه اي از تکنیک ها، متدها وابزارها براي مدلسازي یک سیستم واستفاده این مدل براي مطالعه سیستم می باشد (Garrido ) 2009