ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

شبیه سازي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شبیه سازي مجموعه اي از تکنیک ها، متدها وابزارها براي مدلسازي یک سیستم واستفاده این مدل براي مطالعه سیستم می باشد (Garrido ) 2009

و در جائیکه رویکردهاي تحلیلی براي مدلسازي بی فایده است، بهترین روش شبیه سازي است. شبیه سازي یک تکنیک قدرتمند درحل مسئله می باشد ومنشأ آن تئوري نمونه گیري آماري وتحلیل سیستم هاي فیزیکی احتمالیپیچیده می باشد(. 1989(Hoover,Perry

روشها ي تحلیل ریاضی هر جا که ممک نباشد، مطلو ب ترین و دقیق ترین روشها برا ي مطالعه سیستمها میباشند، زیرا این روشها معمولاً با کمترین کوشش، جوابها یا نتایجی را تولید میکنند که براي مقادیر مختلف پارامترهاي مد ل قابل محاسبه بود ه و میزا ن دقت آنها صد درصد میباشد . اما جائیکه روشها ي تحلیلی، به علت پیچیدگی مد ل ها یا نیاز به تولید واقعی تر رفتار سیستم غیر عملی باشد، رو شها ي مطالعه سیستم از طریق شبیه ساز ي مطر ح میگرد. شبیه ساز ي به عنوان آزمایش با مد لی که سیستم واقعی تعریف میشود. یک مسئله آزمایشی، موقعی پدید می آید که به اطلاعا ت بخصوص ی دربار ة یک سیستم نیاز بوده و آنها را از منابع موجود نتوا ن تهیه کرد (Stewart Robinson 2004

اهمیت شبیه سازي در مقایسه با سایر روشهاي تحلیلی بررسی تغییرات متغیرها در طی زمان است، همچنانکه یک سیستم با گذشت زمان تکوین می یابد، رفتار آن با ایجاد مدل شبیه سازي بررسی می شود. این مدل معمولاً به شکل مجموعه اي از فرضهاي مربوط به عملکرد سیستم است.(Mirghani.B.Y, ( 2009

در واقع شبیه سازي تقلیدي از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است. شبیه سازي، صرف نظر از اینکه با دست یا بوسیله کامپیوتر انجام شود به ایجاد ساختگی تاریخچۀ سیستم و بررسی آن به منظور دستیابی به نتیجه گیریهایی در مورد ویژگیهایی عملکرد سیستم واقعی مربوط میشود .( George Habchi, ( 2003

یک مدل شبیه سازي شامل 3 مرحله اساسی است:

  • تولید داده،
  • پردازش و
  • تجزیه تحلیل خروجی،

 تولید داده شامل تولید زمانهاي بین دو ورود متوالی و خدمت است که در سرتاسر سیستم صف موردنیاز است .(Chen,F,2009)

مرحله پردازش یک مدل شبیه سازي، در رابطه با به هنگام درآوردن سیستم موقع وقوع پدیده هاي جدید (ورودي و خروجی) هدایت و ثبت حالتهاي سیستم در موقع تغییر آنها و حفظ ردپاي مقادیر کمی مورد نظر مانند زمان بیکاري و زمان انتظار است تا معیارهاي کارایی ر امحاسبه کرد. مرحله آخرهمانطور که کاملا مشخص است تجزیه تحلیل اطلاعات بدست آمده در مرحله پردازش میباشد. .(Sturmer,M) 2009

شبیه سازي درچگونگی پاسخ سیستم به تغییرات در ورودي ها والگوهاي رایج به خوبی کارمیکند

(Huq,Cutright, 2006) و درجائیکه داده ها درابتدا موجود نیستند وفرآیندها تصادفی هستند، نیز به خوبی کاربرد دارد  (Huq,Cutright, 2006 )


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد