فرم تجزیه و تحلیل شغل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اطلاعاتی که از تجزيه و تحليل شغل به دست می آيد به صورت شرح شغل و شرايط احراز شغل ، به فرمهای خاصی منتقل می گردد . در شرح شغل ، وظايف ، مسئوليت ها و شرايط کلی کار به طور خلاصه درج می شود .

شرايط احراز شغل نيز شرح حداقل شرايطی است که متصدی شغل بايد دارا باشد تا بتواند با موفقيت از عهده کار برآيد .

به عبارت ديگر دانش ، مهارتها و توانايي هايی برای انجام موفق و موثر شغل ضروری است ، در فرم شرايط احراز منعکس می گردد و انتظار می رود کسی دارای آن شرايط باشد ، شغل را بهتر از کسی که فاقد آن است انجام دهد .

فرم تجزیه و تحلیل شغل
25,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 2.5 امتیاز بدست آورید.