ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

پایگاه دانش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تحلیل ریشه ای فرایند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای است که هدفش شناختن علت )علل( واقعی یک مسأله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف این علت(علل) می باشد.

—کمک به شناسایی مشکل و یا چالش

—کمک به حل مشکلات

—حذف دوباره کاریها

—صرفه جویی منابع

—تسهیل جلسات حل مساله (که منجر به راه حل)

—منطقی را برای انتخاب راهکار  فراهم می کند


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نوآوری امروزه به عنوان یک هدف کلیدی غیرمالی شرکت، و به عنوان مقوله ای کلیدی جهت ارزیابی عملکرد سازمان به حساب می آید.شرکتها سالانه میلیاردها دلار جهت نوآوری هزینه مینمایند. بااینوجود بخش مهمی از این فرآیند مهم اغلب مورد فراموشی و عدم توجه قرار میگیرد که آنهم سنجش صحیح نوآوری است. شرکتهای اندکی فعالیتهای نوآورانهشان را در کنار دیگر مقوله ها به دقت موردسنجش و ارزیابی قرار میدهند، که دلیل این امر وجود مدلهای متفاوت سنجش نوآوری در تحقیقات تجربی میباشد که خود مانعی است برای یک رویکرد پایدار در عوامل پیشران و نتایج نوآوری. بنابراین، جهت معرفی یک مدل جامع در این پژوهش 6 مدل سنجش نوآوری در مقالات مختلف که مدل سنجش نوآوری برای سازمان معرفی نمودهاند را موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس مرور و مقایسه مدلهای سنجش نوآوری انتخابشده، مدلی جامع جهت سنجش نوآوری در مطالعات آینده سازمان ارائهشده است، که در این مدل شاخص هایی جهت سنجش نوآوری و عوامل موثر در سازمان معرفی شده است.


زیر مجموعه ها

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد