ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

معرفي انواع سیستم های تولیدی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در طراحي استقرار (چیدمان) برای يک سیستم عملیاتي ، همواره به دنبال بهینه سازی تخصیص فضا به عناصر مختلف كار هستیم.به ويژه سعي بر اين است كه امکانات ، وسايل و تجهیزات در سیستم عملیاتي به نحوی مستقر شوند تا بتوان تقاضای پیش بیني شده را از لحاظ كمیت ، كیفیت و زمان مقرر با حداقل هزينه تأمین كرد.وقتي كه به يک فرايند تولید به عنوان جرياني در جهت افزودن ارزش مواد و عوامل تولید نگاه مي كنیم ، مفهوم جريان تولید به عنوان يکي از اساسي ترين مسايل در اين فرآيند تبديل ، مطرح مي شود.روش های استقرار ماشین آلات و تجهیزات به شش دسته كلي محل ثابت ، فرآيندی يا كارگاهي ، محصولي يا خط تولید ، سلولي ، سیستم های تولید انعطاف پذير و خطوط مونتاژ چندگانه تقسیم مي شود( جعفرنژ اد , 1391)

  • سیستم های تولید سری:

در سیستم های تولید سری، عبور مواد از مراحل ابتدايي پردازش تا تولید نهايي ادامه دارندد بده طوري که ورودی هر مرحله،خروجي مرحله قبل است و اين خروجي، وابسته به محصولات خروجي تمام مراحل پردازش قبلي است. از سیستم های تولید سری برای تولید يک قطعه مستقل استفاده مي شود Shiau. et al,2007) ، (Van Volsem. et al,2007

  • سیستم های تولید غیر سری :

در سیستم های تولیدِ غیر متوالي، محصولات به صورت چندمرحله ایِ غیر متوالي، پردازش مي شوند. به اين صورت كه ممکن است در يک مرحله، محصولاتي دخیل شوند كه خروجيِ مرحله قبلي آن نباشند.در شکل زیر فرايند تولید غیر متوالي نمايش داده شده است. همان طور كه در اين شکل مشاهده مي شود؛ مراحل تولید به صورت پشت سرهم قرار نمي گیرند. در اين شکل ايستگاه های بازرسي در سمت بالاتر يا پايین تر از مرحله i به ترتیب با iu و id نشان داده مي شوند.Viswanadham.et al,1996)

  • سیستم تولید مونتاژ:

يک خط مونتاژ، مجموع های از ايستگا ه های كاری متوالي است كه بعضاً به وسیله يک سیستم حمل و نقل مواد پیوسته، به هم متصل ميشوند.يک خط مونتاژ، به منظور سرهم كردن اجزاء و قطعات و اجرای عملیات مورد نیاز برای تولید محصول نهايي، طراحي مي شود. در اين راستا، كل فعالیت مونتاژ به عناصر كاری بهر ه ور، مانند جا زدن يک تراشه IC در يک مدار يا نصب گلگیر به بدنه خودرو، تفکیک مي شود . يک عنصر كاری، كوچکترين واحد كار بهر ه ور است، يعني فعالیتي كه ارزش افزوده ايجاد مي كند  و بلافاصله تابع فعالیت ديگری نیست ( Penn & Raviv, ,2007)

  • سیستم های تولید موازی :

سیسیتم تولید موازی متشکل از دو يا چند خط تولید سری است كه بصورت موازی قرار گرفته اند.از ويژگي های مهم اين سیستم تولیدی استفاده مشترک از ماشین آلات و فرآيندهای خطوط تولید مي باشد به اينصورت كه محصول تولیدی در يک خط تولید مي تواند از ايستگاه های كاری ساير خطوط استفاده نمايد كه اين خود باعث افزايش قابلیت اطمینان ، جلوگیری از ايجاد گلوگاه در خطوط تولید ، كاهش هزينه های تولید و راه اندازی های وابسته به توالي مي باشد ( Herbert Meyr , Matthias Mann, 2013)

يک سیستم تولید موازی همانند يک شبکه تولیدی مي باشد متشکل از چندين خطوط تولید سری كه بصورت موازی قرارگرفته اند. در هريک از اين خطوط تولید ، ماشین ها بصورت سری قرار گرفته اند كه بعد از هر ماشین (فرآيند) يک ايستگاه بازرسي قرار دارد ( Yi-Kuei Lin .et al,2012).سیستم تولید موازی دارای تعدادی خط تولید سری مي باشد كه هر كدام از خطوط، m ورودی يکسان برای s خروجي يکسان را استفاده مي كنند. ( Chiang Kao, 2009)

امروزه برای باقي ماندن و پیروز شدن در محیط رقابتي ، سازمانها اغلب تركیبي از ابزارها را با هدف افزايش رضايت مشتری و فروش بیشتر بکار ميبرند. يکي از راهكارهای موثر برای رسیدن به اهداف ذكر شده، اجرای بازرسي از ايستگاههای تولیدی به عنوان استراتژی تضمین كیفیت است. اين استراتژی برای به حداقل رساندن هزينه كل سیستم با بهینه سازی مشخصههای بازرسي از جمله تکرارهای بازرسي، تعداد كالای مورد بازرسي و تخصیص ايستگاههای بازرسي طراحي شده است تا تضمین كند محصولاتي با كیفیت بالا به دست مشتری خواهد رسید.

نکته جالب در يک استراتژی بازرسي كارآمد، اين است كه وجود ايستگاههای بازرسي نه تنها سرعت تولید را پايین نمي آورد بلکه در صورت انجام پیش بیني های لازم برای نداشتن گلوگاه در ايستگاههای بازرسي، سبب افزايش نرخ تولید هم خواهد شد ( Umol Syamsyul.et al,2012) . در استراتژی بازرسي، بعضي سازمانها برای كاهش اقلام معیوب مرحله آخر و تضمین تحويل محصول سالم به مشتری، بازه مشخصات پذيرش محصول سالم را تنگتر ميكنند. اما اين موضوع باعث ايجاد هزينه های بالايي در بازرسي، ضايعات و تعمیر ميشود؛بنابراين انتخاب بهینه بازه مشخصات پذيرش محصول از لحاظ صرفه جويي اقتصادی حائز اهمیت ميباشد. همچنین ظرفیت بازرسي و مکان يابي بازرسي از ديگر پارامترهای كنترل كیفیت مي باشد كه سازمانها برای به حداقل رساندن هزينه كل و افزايش فروش محصول، توجه ويژه ای دارند. اين دو پارامتر از دو جهت لازم به بررسي ميباشند: از يک جهت سرمايه گذاری بالا بر روی بازرسي كنترل كیفیت (بازرسي بسیار دقیق و نزديک در مراحل تولید) موجب ميشود كه عیب، بسیار زودتر كشف شود و از هزينه های عبور محصول معیوب از مراحل تولید جلوگیری كند و از جهتي، موجودی بالا در تخصیص بازرسي باعث ايجاد گلوگاه در سیستم تولید و كاهش سرعت تولید و افزايش هزينه نگهداری محصول ميشود. بنابراين تعیین ظرفیت بازرسي و تخصیص بهینه ايستگاههای بازرسي در مراحل تولید در انواع سیستم های تولیدی از تصمیم های حساس برای داشتن بهره وری بالا و موجودی در حال پردازش پايین و به دنبال آن كاهش هزينه ها ميباشد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد