اصول سرپرستی و کارتیمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ : 27 و 31 تیر ماه 

سرپرستها حلقه ارتباطی مؤثری میان کارکنان و مدیران هستند،بطوریکه با استفاده صحیح و مفید از امکانات و منابع موجود،هماهنگی میان افراد و واحد های سازمانی را فراهم می سازند.اهمیت و جایگاه سرپرستها در هر سازمان ایجاب می نماید تا این گروه نیز همانند سایر مدیران در راستای بهسازی نیروی انسانی همواره از آموزش های نظری و عملی لازم برخوردارباشند

محتوی دوره

مدیریت و سازمان

 • مفاهیم نوین در سازمان ها
 • سير تحول نظريه‌هاي مديريت و سرپرستي
 • شناخت سازمان و تبیین اهداف سازمانی

وظایف مدیریت شامل:برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل

 • اصول و مبانی برنامه‌ریزی
 • نظارت و كنترل
 • هدایت و رهبری در سازمان
 • تصمیم گیری و انواع تصمیم گیری و روش های مختلف آن
 • تفويض اختيار و هماهنگي

مفهوم سرپرستی و نقش و جایگاه سرپرست

 • اختیارات ومسئولیتهاي سرپرست
 • وظایف سرپرست ، ویژگی هاي کار سرپرست
 • ویژگی هاي ارتباطی سرپرست
 • آموزش کارکنان(وظایف آموزشی سرپرستان)

نقش منابع انسانی در بهره وری

 • مبانی رفتار فرد :شخصیت ، ادراک ، یادگیری
 • نگرش و رابطه آن با رضایت شغلی و رفتار فرد
 • عوامل تاثیرگذار بر توقعات افراد
 • اصول ایجاد رابطه خوب با دیگران و ارتباطات غیرکلامی
 • روشهاي شناسایی و حل مشکل (Problem)
 • شیوه هاي بهبود روش کار در سازمانها
 • مدیریت تعارض در سازمان ها

 کار تیمی

 • پنج دشمن کار تیمی
 • فرآیند و مراحل ساخت یک تیم موفق در سازمان
 • انواع معایب و محاسن کارگروهی
 • مدیریت عملکرد
 • روش های نوین ارزیابی و تحلیل عملکرد

همراه با پرسشنامه های کاربردی و تمرین عملی در کلاس

2,500,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 025 امتیاز بدست آورید.