انبارگردانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ : 26 , 30 دی ماه 

براساس استانداردهاي حسابداري حداقل هر سال براي يكبار انبارگرداني بايد در انبارهاي شركتها و سازمانهاي بازرگاني، توليدي، خدماتي، صنعتي و ... صورت گيرد. البته با توجه به ابعاد و اهميت كالاها اين زمان مي تواند كوتاه تر هم در نظر گرفته شود. هدف از انبار گرداني به طور كلي شمارش موجودي اقلام كالا به  منظور ايجاد اطمينان از وجود كمي و كيفي و كنترل كالاهاست . بدين منظور لازم است انبارگرداني بر اساس استاندارد، قواعد و روشهاي معين انجام پذيرد.

 • تعاریف انبارها وانواع آن
 • چارت سازماني انبارها و نوع مسوليتها
 • تشريح دوره، مدت، محدوده و برنامه انبارگرداني
 • تشكيل كميته شمارش موجودي و ستاد انبارگرداني
 • شرح وظايف گروه شمارش، كنترل، خدمات و سرپرستها
 • شرح وظايف و مسئوليت اعضاي كميته و ستاد انبارگرداني
 • تشريح اقدامات و وظايف در دوره انبارگرداني
 • تشريح مراحل انبارگرداني
 • تعيين تكليف انواع اقلام
 • نحوه چيدمان،كدگذاري،ثبت و گزارش دهي در انبارها
 • حسابداري يا كاردكس انبار
 • گزارش نهايي
 • تشريح اقدامات و وظايف در دوره بعد از انبارگرداني
1,500,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 15 امتیاز بدست آورید.