ارزیابی حسی مواد غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ : 21, 25 شهریور ماه 

از اهداف این کارگاه انجام پروژه های ارزیابی حسی بر روی محصولات جهت تعیین تفاوت ویژگی های حسی در محصولات مشابه شرکت های مختلف ، انتخاب نوع مواد اولیه ، اصلاح ، شبیه سازی ، اپتیموم سازی فرمولاسیون و فرآیندها بوده است.

1-مقدمه

2-مبانی ارزیابی حسی
۳- تعاریف و اصطلاحات تخصصی
۴- فاکتورهای موثر بر آزمون های ارزیابی حسی
۵- فاکتورهای موثر بر درک ویژگی های حسی
۶- اهداف ارزیابی حسی
۷- ویژگی های حسی محصولات غذایی
۸- مباحث فیزیولوژی و روانشناختی در ادراک ویژگی های حسی
۹- حواس پنج گانه
۱۰ – حد آستانه
۱-۱۰-تئوری و اندازه حد آستانه ها
۲-۱۰- انواع آستانه ها
۳-۱۰- کاربرد حد آستانه
۴-۱۰- روش های اندازه گیری حد آستانه
۱۱- توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی
۱-۱۱- چرا برخی از افراد توصیف فرآورده ها را بهتر انجام می دهند
۲-۱۱- اثرات حافظه حسی افراد در توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی
۱۲- ارزیابی حسی به چه سوالاتی پاسخ می دهد؟
۱-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در اپتیمم سازی وتوسعه فرمولاسیون
۲-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی درطراحی محصول جدید
۳-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در شناخت نیازهای مصرف کننده ها
۴-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در شناسایی بدطعمی
۵-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در تعیین مدت ماندگاری محصولات
۶-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در ارزیابی محصولات شرکت های رقیب
۷-۱۲- کاربرد ارزیابی حسی در شبیه سازی فرمولاسیون محصولات غذایی بر اساس ویژگی های حسی محصولات شرکت های رقیب
۱۳- نقش ارزیابی در کنترل کیفیت مواد غذایی
۱۴- مبانی کلی و الزامات انتخاب ارزیاب های حسی
۱۵- گروه بندی ارزیاب های حسی
۱۶- کلیات انتخاب ارزیاب های حسی
۱-۱۶- مبانی کلی انتخاب ارزیاب های حسی برای آزمون های تفاوت
۲-۱۶- مبانی کلی انتخاب ارزیاب های حسی برای آزمون های توصیفی
۱۷ – آموزش ارزیاب ها
۱۸ – آزمایشگاه ارزیابی حسی
۱۹- طراحی اتاق ارزیابی حسی وشرایط محیطی
۲۰- پروتوکل آزمون ها
۲۱- دستورالعمل اجرایی برای ارزیاب ها
۲۲- نحوه تمیز کردن محفظه دهان قبل و بعد از هر مرحله خوردن غذ ا۲۳ – نحوه جویدن ،مزه مزه کردن،بلعیدن غذا
۲۴ – انواع وانتخاب بهترین روش های ارزیابی حسی
۱-۲۴ – روش های دستگاهی
( بینی الکترونیک،کالریمتر، رئومترها GC، HPLC،UV )
۲-۲۴ – روش های انسانی
-روش های رتبه بندی
– روش های توصیفی
– آزمون های ارزیاب ها
– روش ها و آزمون های مورد نیاز برای ارزیابی ارزیاب ها و نتایج ارزیابی
– آزمون های مصرف کننده گرا و ترجیح
۲۵- انواع روش های ارزیابی حسی تفاوت Discrimination
انواع آزمون های تفاوت
کاربرد آزمون های تفاوت
آزمون های تفاوت-تشابه
۲۶- مقیاس ها
۱-۲۶ – انواع مقیاس ها در ارزیابی های حسی
۲-۲۶- کاربرد مقیاس ها در ارزیابی های حسی
۳-۲۶- استفاده های صحیح ونادرست از مقیاس ها
۴-۲۶- خطاهای روانشناسی در مقیاس ها
۲۷- خطاهای رایج در ارزیابی حسی و راه های پیشگیری از آن
۲۸- هدایت و اجرای طرح های ارزیابی حسی
۲۹ – انتخاب اهداف آزمون
۳۰- شرایط کلی آزمایشگاه ارزیابی حسی
۳۱- شرایط کلی آزمون های حسی
۳۲- جمع آوری داده ها،آنالیز آماری و گزارش دهی نتایج ۳۳- کاربرد فاکتورهای ۹M
در اصلاح فرمولاسیون و بهبود ویژگی های حسی محصولات غذایی
۳۴- مبانی اپتیمم سازی محصول توسط ارزیابی حسی
یاد آوری ۱ : بقیه سرفصل های تخصصی ارزیابی حسی به دلیل گستردگی ومباحث فنی در دوره پیشرفته ارائه می گردد

2,500,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 25 امتیاز بدست آورید.