ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

ثبت نام کارجو

تکمیل دقیق اطلاعات ما را در معرفی درست شغل مناسب شما کمک می کند
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

تحصیلات

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
مقطع تحصیلی 2
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

مشاغل درخواستی و سوابق کاری

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
سوابق کاری 1
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
سوابق کاری 2
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
سوابق کاری 3
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
اینجانب ضمن تائید مندرجات پشت و روی فرم ثبت نام و پذیرش هرگونه مسئولیت ثبت اظهارات خلاف یا مخدوش، تعهد می نمایم در صورت اشتغال نزد کارفرمایانی که در ذیل برگه یا سوابق کامپیوتری درج گردیده هر زمان چه فور ا یا با تاخیر، معادل حق الزحمه کاریابی تعیین و تصویب شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی را به دفتر کاریابی پرداخت نمایم ) ودر صورت استنکاف ( بدینوسیله علاوه بر اینکه کارفرمای خود اختیار می دهم که مبلغ فوق را از حقوق بنده کسر نموده و در وجه مرکز کاریابی کار پرداخت نماید ، به کاریابی نیز اختیار می دهم بر اساس مدارک تضمینی دریافت شده نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید .
ورودی نامعتبر
200,000 (ریال)
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد